ThaiNOG Day ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในงาน ThaiNOG Day ครั้งที่ 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

สถานที่ : Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

งานสัมมนา ThaiNOG เหมาะกับใคร ?

  • เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่กำลังดูแลและให้บริการระบบเครือข่าย, ระบบโดเมนเนม, ระบบคลาวน์ สายงาน Security ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับผู้ให้บริการ
  • เป็นเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์หรือนำเสนอความคิด/ผลงาน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสายงานเดียวกัน

เสนอหัวข้อการบรรยาย : คลิกที่นี่
เปิดรับการเสนอหัวข้อบรรยาย : เปิด
วันสุดท้ายของการเปิดรับหัวข้อการบรรยาย : TBD
วันประกาศหัวข้อที่ได้รับเลือก : TBD

กำหนดการ (ร่าง) :
08:30 – 09:00   Registration
09.00 – 10.45     Morning session (1)
10.45 – 11.00      — Break —
11.00 – 12.30       Morning session (2)
12.30 – 14.00      — Lunch —
14.00 – 15.20     Afternoon session (1)
15:20 – 15:45      — Break —
15.45 – 17.15     Afternoon session (2)
17:15 – 17:30     Q&A and Closing
18:00 – 19:30 Social event

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานเท่านั้น (ไม่รับ Walk-In)

ผู้สนับสนุน

ดูแพคเกจร่วมสนับสนุนได้ที่ https://www.thainog.or.th/index.php/sponsorship-th/
ติดต่อร่วมเป็นผู้สนับสนุน ได้ที่ sc_(at)_thainog.or.th